Tagged in

bể thủy sinh bán cạn

bể thủy sinh bán cạn hay Aquaterrarium còn được gọi là Aqua Terra, Paludarium. Là hồ thủy sinh bán cạn có kích thước nhỏ bao gồm 20x20x25.

Menu