Tagged in

bệnh nấm thủy mi ở cá tai tượng

bệnh nấm thủy mi ở cá tai tượng là bệnh rất nghiêm trọng với tai tượng. Chúng là sát thủ vô hình làm cá chết dần. Cần thay nước sach sat trùng dưỡng cá.

Menu