Tagged in

bệnh ở tép cảnh

bệnh ở tép cảnh những bệnh thường gặp ở tép cảnh và cách đề phòng. Các chú tép cảnh rất nhỏ nên AE cần quan sát kỹ. Mới thấy được dấu hiệu bệnh của chúng.

Menu