Tagged in

bệnh thường gặp ở cá chuột

bệnh thường gặp ở cá chuột những bệnh dễ gặp ở cá chuột. Cá chuột thường bơi tầng đát rất dễ mắc phải nấm ky sinh. Nhu vì chúng nhỏ nên khó thấy.

Menu