Tagged in

bệnh thường gặp ở cá thần tiên

bệnh thường gặp ở cá thần tiên gồm 3 bệnh thường gặp sau đây. Bệnh Exophthalmia. Bệnh đốm trắng. Cá thần tiên tuyệt thực.

Menu