Tagged in

bolbitis heudelotii difformis

bolbitis heudelotii difformis là cây dương sỉ thủy sinh. Chúng còn có tên gọi khác là dương sỉ. Chuyên dùng làm cảnh thủy sinh.

Menu