Tagged in

cá 3 đuôi nuôi chung với cá 7 màu

cá 3 đuôi nuôi chung với cá 7 màu sẽ rất hòa thuận. Nhiều bạn hỏi cá vàng có nuôi chung được với 7 màu không? Được nhé 2 loài này cộng sinh được.

Menu