Tagged in

ốc nerita sinh sản

ốc nerita sinh sản, đẻ trứng vào các khe hở tối trong đá hay gỗ lũa. Trứng có hình bầu dục, nằm rải rác, khá cứng và chắc. Bên ngoài trông giống như các vỏ trứng vậy.

Menu