Tagged in

ốc táo sinh sản

ốc táo sinh sản như sau. Sau khi giao phối thành công, em ốc táo cái sẽ thường bò lên khỏi hồ. Đồng thời đi kiếm một chỗ an toàn để đẻ trứng bên trên mặt nước.

Menu