Tagged in

paracheirodon axelrodi

paracheirodon axelrodi là cá cá neon vua. Chúng có một vệt đỏ kéo dài từ đầu đến đuôi như trải lên mình tấm thảm đỏ rất sang trọng. Hơn nữa, chúng còn được trải lên mình đường sọc xanh song song, phát quang nổi bật ngay cả khi không có ánh đèn.

Menu