Tagged in

rong đuôi chó

rong đuôi chó là một trong những loại cây thủy sinh dễ trồng nhất trong bể. Rong có sức sống tốt, dễ thích nghi và phát triển. Đặc biệt, là nơi trú ngụ, sinh sản cho các loài cá.

Menu