Tagged in

tép con

tép con khi tép cái mang trứng và ”yên ngựa” xuất hiện. Thì đa phần là dấu hiệu cho anh em biết rằng trứng đã gần nở thành tép con. Nếu như phát hiện trứng đã có mắt thì trứng sẽ nở trong vòng vài ngày nữa thành tép con.

Menu