Tagged in

tép lột vỏ

tép lột vỏ trong quá trình nuôi nếu anh em không thấy tép lột vỏ. Thì có nghĩa là tép đã bị bệnh thiếu khoáng. Trước hết cần bổ sung khoáng nước hoặc khoáng bột. Và thay thế thức ăn giàu đạm bằng các thức ăn đặc biệt dành cho tép SĐ4.

Menu