Tagged in

tép ong huế

tép ong huế được đánh giá là khó nuôi hơn so với các loại tép cảnh thủy sinh khác. Chủ nuôi cần kỹ lưỡng và đặc biệt cần thêm vào 10% lượng nước mới mỗi tuần. Nhiệt độ thích hợp cho loại tép này là 24 độ C.

Menu