Tagged in

thức ăn cho cá bình tích

thức ăn cho cá bình tích là các loại rong rêu như rêu đen, rêu tóc, tảo xanh, các loại tảo bám quanh thành hồ hay thân cây trong hồ. Chủ nuôi có thể trang trí thêm một vài cây thủy sinh. Vừa tăng tính thẩm mỹ trong bể thủy sinh. Đồng thời, các loại tảo trên thân cây sẽ là thức ăn yêu thích của cá bình tích.

Menu