Tagged in

thức ăn cho cá lóc cảnh

thức ăn cho cá lóc cảnh thích hợp nhất là tép, cá con. Giun đất hay các loại thức ăn đông lạnh. Lưu ý là đối với những em cá lóc còn nhỏ hoặc chưa trưởng thành. Có thể tham khảo dùng các loại thức ăn như trùn chỉ, bo bo và artemia.

Menu