Tagged in

thức ăn cho cá nàng hai

thức ăn cho cá nàng hai chủ yếu là tép, côn trùng. Rễ thực vật thủy sinh, giáp xác, cá con, phiêu sinh vật và thức ăn khô. Mặc dù thức ăn khô rất thuận tiện. Nhưng lạm dụng lâu ngày sẽ khiến cá nàng hai bị thiếu dinh dưỡng.

Menu