Tagged in

thức ăn cho cá neon

thức ăn cho cá neon là mùn bã thực vật. Đây là xác thực vật bị biến đổi thành phần hóa học. Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cá Neon. Đồng thời cũng có tác dụng tạo thành muối dinh dưỡng cho môi trường nước cá Neon sinh sống.

Menu