Tagged in

thức ăn cho cá rồng cửu sừng

thức ăn cho cá rồng cửu sừng đa dạng chẳng hạn như tôm, cá, ếch nhái, côn trùng, giáp xác, nhuyễn thể… Vì cá Rồng Cửu Sừng là loài cá dữ chuyên ăn thịt. Và cũng là giống loài cá quý hiếm. Nên cá Rồng Cửu Sừng từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Menu