Tagged in

thức ăn cho cá rồng ngân long

thức ăn cho cá rồng ngân long là mồi sống nhỏ. Như: tôm, sâu, cá con, ruồi, cào cào, muỗi, cóc, nhái con…. Để tránh cá khó khăn trong việc nhai hay dễ hóc, những thức ăn như tôm. Chủ nuôi nên cắt bỏ đầu và râu, cào cào thì anh em nên cắt càng.

Menu