Tagged in

trị bệnh xù vảy cá bảy màu

trị bệnh xù vảy cá bảy màu Bệnh xù vảy ở cá bảy màu. Xảy ra khi lượng muối quá nhiều trong nước. Cách trị bệnh xù vảy cá bảy màu là xem xét lại lượng muối trong bể và dùng máy sủi oxy bật ở chế độ nhẹ. Ngoài ra, có thể tạm ngưng cho cá bảy màu ăn trong khoảng vài ngày.

Menu