Tagged in

tuổi thọ của ốc táo

tuổi thọ của ốc táo Thông thường, sức khỏe của ốc táo. Phụ thuộc chủ yếu vào môi trường sống và nhiệt độ. Nếu nhiệt độ và môi trường thích hợp thì ốc táo có thể sống được 3 năm. Ở điều kiện nhiệt độ là 25 độ C, tuổi thọ của ốc táo có thể sẽ ngắn hơn, tầm từ 12 đến 16 tháng.

Menu